>>> OLD NEWS >>> >> November 2000 >>

October December
LIVE ON STAGE 2000

Nov 30 - 城 城 開 個 唱 紀 香 首 肯 飛 港 捧 場 (AD)

Nov 29 (a) - 城 城 最 迷 平 衡 木 好 手 劉 璇 (AD)
(b) - 城 城 的 舞 姿 盡 顯 勁 力 與 美 感.. (Show8)
(c) - 城 城 在 《 中 國 奧 運 金 牌 選 手.. 》 (MP)
(d) - 郭 富 城 搶 金 牌 選 手 風 頭 (SUN)
(e) - 郭 富 城 打 頭 陣 兼 壓 軸 (EHK)
(f) - 城 城 率 五 百 人 同 唱《動 起 來》 (CD)
(g) - 五 百 人 為 郭 富 城 伴 舞 盡 顯 天 皇 風 範 (SEN)

Nov 28 (a) - 城 城 36呎 高 台 跳 舞 投 保 逾 2 億 (AD)
(b) - 城 城 為 個 唱 創 功 夫 舞 (MP)
(c) - 郭 富 城 為 個 唱 買 重 保 險 (TKP)
(d) - 郭 富 城 個 唱 玩 動 作 (ST)
(e) - 郭 富 城 個 唱 不 惜 重 本 (WWP)
(f) - 城 城 為 演 唱 會 買 重 保 險 (OD)
(g) - 郭 富 城 玩 命 買 重 保 險 (SUN)
(h) - 城 城:豪 華 個 唱 制 作 費 二 千 萬 (CD)
(i) - 郭 富 城 個 唱 表 演 橡 筋 帶 (EHK)
(j) - (1) 城 城 個 唱 玩 命 買 2 億 保 險
       (2) 今 日 睇 靚 星 : 郭 富 城 的 賣 命 示 範 記 (NET)
(k) - 郭 富 城 個 唱 大 玩 新 科 技 (SEN)
(l) - (1) 郭 富 城 為 演 唱 會 買 重 保 險
       (2) 郭 富 城 餐 廳 開 幕 初 嘗 老 闆
       (3) 郭 富 城 個 唱 製 作 費 倒 水 咁 倒 (36.com)


Zoom 放 大

Nov 27 (a) - 郭 富 城 為 個 唱 置 百 萬 元 新 衫 (HKE)
(b) - 城 城 個 唱 買 重 保 險 大 玩 高 危 動 作 遠 赴.. (Show8)
(c) - (1) 郭 富 城 為 個 唱 大 灑 金 錢
        (2) 郭 富 城 演 唱 會 排 舞 圖 輯 (TVB.com)
(d) - 郭 富 城 個 唱 購 百 萬 服 裝 費 (36.com)

Nov 24 (a) - 城 城 拍 廣 告 駁 髮 扮 優 皮 (AD)
(b) - 郭 富 城 演 唱 會 預 期 加 場 (TKP)
(c) - 郭 富 城 扮 赤 腳 優 皮 (OD)
(d) - 郭 富 城 演 唱 會 落 重 本 (WWP)
(e) - (1) 今 日 睇 靚 星 : 極 度 型 仔 郭 富 城 1
        (2) 今 日 睇 靚 星 : 極 度 型 仔 郭 富 城 2 (NET)
(f) - 城 城 拍 廣 告 添 光 輝 紀 錄 (EHK)

Nov 23 (a) - (1) 城 城 拒 同 流 合 污:嬴 了 亦 唔 光 彩
                     (2) 郭 富 城 赤 膊 跳 海 賺 四 百 萬 (AD)
(b) - 城 城 高 空 跳 水 搵 命 搏 (MP)
(c) - 城 城 拍 廣 告 親 自 跳 海 (TKP)
(d) - 教 練 試 跳 郭 富 城 安 全 入 水 (ST)
(e) - 郭 富 城 信 自 己 實 至 名 歸 (WWP)
(f) - 城 城 亡 命 跳 水 挑 戰 高 難 度 (OD)
(g) - 郭 富 城 赤 膊 跳 海 買 重 保 險 (SUN)
(h) - 郭 富 城 擺 明 「 辣 」 劉 德 華 (EHK)
(i) - 城 城 跳 崖 銀 行 買 重 保 險 (CD)
(j) - (1) 郭 富 城 為 匯 豐 i can card 任 形 象 大 使
       (2) 郭 富 城 指 與 王 力 宏 爭 唱《雷 霆 戰 警》主 題 曲 只 是 宣 傳
       (3) 城 城 兩 日 賺 400 萬 落 袋
       (4) 城 城 話 華 仔 買 獎 贏o 左 唔 光 彩 (36.com)
(k) - (1) 城 城 齒 冷 華 仔 買 獎
        (2) 今 日 睇 靚 星: 郭 富 城 型 仔 靚 相 (NET)

Nov 22 (a) - 郭 富 城 為 信 用 卡 廣 告 賣 命 (SEN)
(b) - 郭 富 城 反 對 走 後 門 爭 獎 項 (HKE)
(c) - 郭 富 城 自 言 不 會 用 錢 換 獎 項: 我 係 實.. (Show8)
(d) - 郭 富 城 不 走 後 門 靠 自 己 去 爭 取 獎 項 (36.com)
(e) - (1) 郭 富 城 保 額 未 明 連 跳 五 次 樓
        (2) 郭 富 城 懷 疑 與 王 力 宏 爭 歌 唱 屬 宣 傳 (TVB.com)


Nov 20 - 港 產 片 魅 力 (AD)

Nov 19 (a) - 郭 富 城 籲 歌 迷 支 持 茵 茵 (OD)
(b) - 郭 富 城: 救 人 一 命 是 福 氣 (SUN)

Nov 18 - 城 城 六 月 炒 完 車 奪 冠 軍 (SUN)

Nov 17 - 網 友 批 四 大 天 王 都 該 去 整 容 (WJ)

Nov 15 (a) - 郭 富 城 出 動 百 萬 名 牌 衫 拍 MTV (OD)
(b) - 郭 富 城 拍 MTV 換 20 套 衫 (36.com)
(c) - 郭 富 城 拍 MTV 像 時 裝 表 演 (WJ)

Nov 13 - 郭 富 城 e路 告 官 討 債 (WJ)

Nov 12 (a) - 郭 富 城 個 唱 收 益 捐 助 童 軍 (AD)
(b) - 城 城 擔 心 遭 紀 香 搶 風 頭 (MP)
(c) - 城 城 為 童 軍 籌 款 演 出 (TKP)
(d) - 城 城 邀 藤 原 紀 香 來 捧 場 (ST)
(e) - 郭 富 城 為 童 軍 會 籌 款 (WWP)
(f) - 郭 富 城 邀 請 紀 香 擔 心 被 搶 鏡 (OD)
(g) - 郭 富 城 獲 委 任 童 軍 榮 譽 領 袖 (SUN)
(h) - 城 城 無 意 追 求 滕 原 紀 香 (CD)
(i) - 郭 富 城 怕 被 搶 晒 風 頭 (EHK)

Nov 11 (a) - 郭 富 城 提 早 個 唱 時 間   同 日 趕 赴 首 映 禮 (SEN)
(b) - 郭 富 城 邀 紀 香 睇 個 唱 冇 下 文 (Show8)

Nov 09 (a) - 城 城 開 餐 廳 廣 邀 紅 星 試 菜 (AD)
(b) - 城 城 粉 碎 人 緣 差 傳 聞 (MP)
(c) - 郭 富 城 私 人 派 對 嘉 賓 近 百 (OD)
(d) - 郭 富 城 派 對 B哥 偕 女 友 到 賀 (SUN)
(e) - 城 城 新 舖 狂 歡 派 對 賓 客 近 百 (Show8)

Nov 08 (a) - 城 城 暗 示 有 追 求 紀 香 (AD)
(b) - 郭 富 城 榮 陞 老 闆 春 風 滿 面 (MP)
(c) - 城 城 要 做 武 打 明 星 (TKP)
(d) - 郭 富 城 餐 廳 開 張 口 窒 窒 (ST)
(e) - 郭 富 城 客 源 自 有 方 (WWP)
(f) - 郭 富 城 以 成 龍 李 連 杰 為 目 標 (OD)
(g) - (1) 城 城 追 討 beat asia 三 百 萬
        (2) Aaron:藤 原 紀 香 好 吸 引 (SUN)
(h) - 城 城 無 意 追 求 滕 原 紀 香 (CD)
(i) - 城 城 怕 與 紀 香 冇 關 係 (EHK)
(j) - (1) 城 城 入 稟 高 院 追 巨 債
        (2) 今 日 睇 靚 星 : 城 城 做 老 闆 (NET)
(k) - 郭 富 城 春 風 滿 臉 開 餐 廳 (HKE)
(l) - (1) 郭 富 城 榮 昇 做 老 闆
        (2) Aaron 讚 紀 香 有 外 在 美 亦 有 內 在 美
        (3) 城 城 開 班 授 徒 跳 舞
        (4) Aaron 驚 被 搶 風 頭 個 唱 唔 請 嘉 賓
        (5) 郭 富 城 望 觀 眾 有100% 享 受
        (6) 郭 富 城 追 老 友 譚 國 政 300 萬 欠 薪
        (7) 城 城 甜 絲 絲 讚 紀 香 夠 吸 引 力 (36.com)
(m) - 郭 富 城 正 式 入 稟 追 beatasia.. (Show8)
(n) - 郭 富 城 以 成 龍 為 目 標 (WJ)

Nov 07 (a) - 郭 富 城 希 望 藉 《 雷 霆 戰 警 》 打 入 荷 里 活 (SEN)
(b) - 郭 富 城 將「秘 密」大 公 開 (36.com)
(c) - 郭 富 城 餐 廳 開 張 唔 望 賺 錢 只 求 發 掘 演.. (Show8)
(d) - 郭 富 城 開 餐 廳 培 育 舞 蹈 員 (TVB.com)Zoom 放 大

Zoom 放 大

Nov 07 (a) - 城 城 獲 獎 港 台 惹 造 票 疑 雲 (AD)
(b) - (1) 歌 手 互 選「最 受 歡 迎 男 歌 手」..
        (2) 城 城 感 謝 歌 手 支 持 (MP)
(c) - 學 友 城 城 尊 重 大 會 (TKP)
(d) - 台 上 投 票 學 友 勝 出 公 布 結 果 城 城 得 獎 (OD)
(e) - 眾 星 紛 蒲 頭 為 頒 獎 禮 鋪 路 (SUN)
(f) - 十 大 金 曲 歌 手 互 選 玩 出「造 馬」 (WWP)
(g) - (1) 城 城 擊 敗 學 友 奪 魁 被 指 造 馬
        (2) 郭 富 城 蒙 查 查 不 知 情 (EHK)
(h) - (1) 城 城 獲 獎 被 指 造 馬
        (2) 今 日 睇 靚 星 : 城 城 學 友 與 眾 星 (NET)
(i) - 郭 富 城 獲 最 受 歡 迎 男 歌 手 獎 受 質 疑 (36.com)

Nov 06 (a) - 城 城 勝 學 友 奪「最 受 歌 星 歡 迎 男 歌 星」疑 造 馬 (SEN)
(b) - 郭 富 城 鄭 秀 文 唔 再 恨 得 獎 (HKE)
(c) - 郭 富 城 熱 身 賽 奪 最 佳 男 歌 手 (36.com)
(d) - 郭 富 城 對 造 馬 傳 言 不 以 為 然: 港 台 頒.. (Show8)
(e) - 郭 富 城 對 港 台 獎 項 有 信 心 (TVB.com)

Nov 03 (a) - 城 城 : 我 從 來 唔 講 心 事 (OD)
(b) - 華 仔 虎 拳 拼 特 警 城 城 爭 票 房 No.1 (AD)
(c) - 捲 入 紀 香 失 戀   城 城 感 到 無 辜 (NET)
(d) - 郭 富 城 否 認 介 入 紀 香 戀 情 (HKE)
(e) - 城 城 捲 入 滕 原 紀 香 失 戀 漩 渦 (36.com)
(f) - 城 城:不 知 紀 香 和 男 友 分 手 (WJ)

Nov Week 1 - 城 城 騷 胸 (SW #275)